تبلیغات
صراط مبین - یادی از شهدا
 یادی از شهدا ...
علمدار تخریب(2)

هیچ چیزی از بدن او به جا نماند

موقع خواستگاری گفت: من از اول در جنگ بودم و تا آخر هم هستم، اگر انتظار غیر از این دارید، بگویید. سکوت کردم. فهمید سکوتم علامت رضایت است. آن موقع نوزده سالم بیشتر نبود. مهم ترین شرط من برای ازدواج، ایمان همسر آینده ام بود. بعد از مراسم عقد، علی رضا بلافاصله راهی جبهه شد و بعد از 70 روز تماس گرفت و گفت: وسایلت را جمع کن و بیا اهواز. ساک لباسم را برداشتم و رفتم. یک اتاق 9 متری در هتلی انتظارم را می کشید. زندگی ما در این خانه آغاز شد.
یک سال و نیم در اهواز در همان اتاق بودیم. وقتی رسول به دنیا آمد، علی رضا نبود. خبرش کردند. خودش را رساند به بیمارستان. هدیه ای همراهش بود. یک جلد قرآن. گفت: «هرچه فکر کردم چه هدیه با ارزشی برایت بیاورم تا نهایت تشکر را کرده باشم، چیزی بهتر از قرآن پیدا نکردم.» هنوز هدیه اش را دارم. گذاشته ام برای رسول. همیشه یک لبخند زیبا گوشه لبانش بود. وارد خانه که می شد، قبل از حرف زدن، لبخند می زد. علی رضا زیاد از خودش کار می کشید. بعضی وقت ها از شدت خستگی خوابش می برد و من فقط نگاهش می کردم.
زندگی با علی رضا کوتاه بود. اما در تمام آن مدت من هیچ خاطره بدی از او نداشتم. همیشه با من مهربان بود. یادش به خیر.

 

آخرین دیدار


آن روز صبح سفر، صبحانه را چیدم ولی علی رضا لب به چیزی نزد. قرآن خواندنش را تمام کرد و رفت سراغ رسول. دیدم صورت رسول را بوسه باران می کند. حیران نگاهش کردم. روزهای گذشته این چنین با رسول خداحافظی نمی کرد. جلوی در ایستادم. آماده رفتن شد. روبرویم ایستاد. زل زد تو چشم هایم و گفت: «دیشب خوابی دیدم...» حرفش را برید . سکوت بین مان دیوار کشید. دیواری که به سختی فرو می ریخت . افتادم به التماس که بقیه حرفش را بگوید. اصرارم فایده نداشت.  قبل از رفتن نگاه کوتاهی به زندگی ساده مان انداخت. لحظه ای همان طور ماند و بعد تند خانه را ترک کرد. هنوز یادم هست. شنبه سیزدهم دی ماه سال 1365 بود. همان روز ساعت 3 بعدازظهر دوستانش به خانه مان آمدند و خبر پرواز علی رضا را دادند و من تا می توانستم فریاد زدم و اشک ریختم.

راوی : همسر شهید
نوشته شده توسط حامد در چهارشنبه 14 اسفند 1392 و ساعت 13:19
ویرایش شده در چهارشنبه 14 اسفند 1392 ساعت 13:34
 نوشته های پیشین
+ سلام بر شهدا
+ سلام بر شهدا
+ سلام بر شهدا
+ سلام بر شهدا
+ سلام بر شهدا
+ سلام بر شهدا
+ پای استاد 5
+ پای در استاد 4

صفحات :
جستجوی گوگل